Netflix maali? haala tolaan fayyadamuu dandeessan

Netflix tajaajila maallaqa galchuu viidiyoo tamsaasu yoo ta’u, kataloogii agarsiisa TV fi fiilmii isaanii barbaaduun waan barbaaddan, yeroo ilaaluu barbaaddan, mijataa mana keessanii keessatti akka ilaaltan isin dandeessisudha.

Akkamitti Netflix argachuu danda’a?
App netflix fayyadamuun qarshii nama gafata garuu furmaati ajaa’iba jira innis akka Netflix dalagutti kan filmii kamiyyuu ittiin dawwachuu dandeessan ni jira innis Exstream jedhama appiin kun playstore irratti hin argamu garuu salphaatti website keenya kana irraa da’ireekti gadi buufachuu ykn download gofhachuun ittk fayyadamu ni dandeessu. free dha homaayyuu hin kaffaltan namoota kan biroof illee share godhaa.

Sagantaa TV fi fiilmii akkamii Netflix irratti ilaaluu danda’a?
Netflix qabiyyee sa’aatii miliyoona 125 kan guyyaa guyyaan ilaalamuu danda’u qaba. Diraamaa ammaa irraa kaasee hanga agarsiisa akkaataa jireenyaa, agarsiisa dhugaa, fiilmii haaraa, qabiyyee seenaa, dokumeentii, agarsiisa dizaayinii, qoosaa, agarsiisa daa’immanii fi gosoota biroo hedduu qaba. Sirna yaada ajaa’ibaa isaatiin qabiyyee biroo akkaataa ilaalcha keessaniif mijachuu danda’u sitti agarsiisa.

Netflix kaffaltii kaffaluun qabaa?
Yeroo itti makamtan maallaqa ji’a ji’aan ni jira, haa ta’u malee, ji’i jalqabaa akka waliigalaatti yaaliin bilisaa ta’a. Yeroo yaali kana keessatti, guutummaa kataloogii Netflix argachuu dandeessu kanaaf muuxannoo dhugaa filannoo ilaalchaa guutuu ni argattu. Karoorri fi dhiyeessiin kun yeroo yerootti jijjiiramuu waan danda’uuf, maaloo filachuu kee dura bal’inaan mirkaneessuuf marsariitii Netflix ilaali.

Netflix meeshaa biraa kamiinuu argachuu fi ilaaluun ni danda’amaa?
Eeyyee. TV’s, konsoolii tapha, meeshaalee miidiyaa tamsaasu, taableetii, bilbila ismaartii……bu’uuraan, meeshaa kamiyyuu kan Appii Netflix fayyadamuu danda’u irratti argachuun ni danda’ama.

App kana buufadhaa install godhaa bilbila keessan irratti sana boode data humna xiqqoon isiniif dalagu ni danda’a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *