Password facebook dagatamee karaa haaressuu dandeenyu!

Hi akkam jirtu matiin tora website keenya hundi guyya har’a wanti nuun qabanne isiniif dhufnee yoo akka tasaa password Facebook keessani dagatan akkamitti akka deebistani akka argatan kan isiniif himnu ta’a.

Namooni bayyeen password facebook isani yeroo bayyee ni dagatu fknf yemmu bilbila haaraa bitataan akkawonti isanii isa duuri itti gutuuf ni dogogoruu akkasumas walaluu ni danda’u kanaaf furmatni salphaa ni jira inis karaa bakkeen osoo lakkofsa fi password itti galchuun hin dogogoriin password dagatani turtan argachuu ni dandeessu! kanaas gochuuf step kanaan gaditti argaman hordofaa.

Jalqaba irratti gara facebook irra demuu qabdu achiin booda bakka duur lakkofsaa fi email fi password itti galchitaan dhistanii bakka “forgot password” jedhu ni tuqxu isaan boodee step itti anuuti isin dabarsa.

step one
step two

Bakka suuraa 2ffaa irrati agartan kana keessati wanti isiin galchuu qabdan Lakkofsa kessan ykn Email keessan isa sirrii facebook keessan jalqaba ittin bantan ta’u qaba kanaan achii facebook account keessan isiniif hin agarsiisu! kanaaf sirnaan itti galchaa. ergii itti gutanii booda maqa facebook kessani fi kan namoota heddu kan keessan waliin waal fakkatan isiniif ni fida waan ta’ee isin isa kan kooti jettan ni filatu.

step three

Achiin booda isa kan keessan ta’e this is my account jechuun ergii filatani gara page itti anutti isin dabarsa step afur irra geenye jira kanaaf wanti nuti gonnuu account nutti haaresuuf deemaa jiru kan keenya ta’u isa mirkaneessu qabna waan ta’eef lakkoofsa ykn email ittin banne keessa tokko ni filana sababni isaas code achi irrati nuuf erguu waan ta’eef.

step four

Kanaaf lakkoofsa ykn email ergii filanee booda bakka continue jedhu ni tuqna. saniin boode CODE nuuf gara phone number keenya ykn emil keenya irrati erga bareefama gababaan nu ergu waan ta’eef isa funnee bakka inni nu gafatuuti ni galchinne continue ni goona.

step five

WOW dhuma iirrit password haaraa akka itti galchiinu nu gafata kanaaf waan debitanii lamafaa hin daganne itti galcha Continue godhaa.

step six

Yeroo Dhuma irra geessan yoo akka dingata namooni biroon isin jela account keessan fayyaama jiru ta’eef ykn yoo shakitaan log out of other devices kan jedhu filachuun continue gochuu ni dandeessu kanuma!! enjoy now.

step seven

Barnoni keenya kan har’a kana fakkata yadaa qabda komenti iraati nuuf bareessa isiniin jenna GALATOMAA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *