Blogging Archives - Wanofi.com
Monday 18th October 2021

Wanofi.com

Welcome! Baga nagaan dhuftan.

WANTI GUDDINA DIINAGDEEF NU DHORKAN maalfaadha?

Yeroo nuti keessa jirruun dursa hojiin namootni addunya kana irraa hojjetan hedduun isaa dadhabbii olaanaa fi galii xiqqaa argamsiisuudhaan kan jiraataa turaniidha. Kunimmoo biyyootuma guddatan irraa kaasnee guddina tekinoloojiin ala hojin hawaasni

DAANDIWWAN SARARA (ONLINE) QARSHII ARGANNU

Jaarraan amma nuti keessa jirru yeroo keenya osoo hin qisaasin, baasii kiisii keenyaas osoo garmalee hin baasiin tekiniloojiin haalota hedduu mijeessee mana ofii teenyee galii adda addaa sarara irraa argachuun yeroo itti danda’ameedha. Dhaloota
error: Alert: Koppii Gochun Dhorkaadha !!