Wantoota suuraa irratti hin barbaanne salphaatti karaa irraa baleesuu dandeenyu

Wantoota suuraa keessan keessa jiran hin barbaachifne balleessuuf SnapEdit fayyadamaa. Nama duubaan jiru tokko waliin suuraa kaaftee beektaa, ykn minjaala irratti tuuta walxaxaa baduu barbaaddu waliin kaaftee beektaa?SnapEdit suuraa keessan keessaa waan hin barbaanne kamiyyuu haquun ogeessa akka ta’u gargaara. AKKAMITTI SNAPEDIT ITTI FAYYADAMAASTEP 1:

Read more

Akkaataa sagalee keessaa fi alaa Mobaayila keessan irratti waraabdan

Dandeettiiwwan bilbila ismaartii keessanii hedduu keessaa tokko maaykiroofooniin fayyadamuun sagalee waraabuu dabalata. Appiiwaan fayyadamuun yaadannoo sagalee waraabuu, yaadachiisa qabachuu, akkasumas qophii sirrii ta’een sirboota illee waraabuu, taphoota mobaayila keessanii kallattiin dabarsuu fi kkf ni dandeessu. Bilbila Android keessan irratti sagalee alaa fi keessaa akkamitti akka

Read more

Yoo bilbila kee namni hordofaa jira ta’e Appiin kun siif hima!

Spyware Detector mallattoo basaasaa fi malware miliyoona digdamaa ol ta’aniin meeshaalee Android spyware, hordoffii hayyama hin qabne, hordoffii, gosoota malware adda addaa, fi haleellaa basaasaa illee irraa eega. Appiin eegumsaa kun meeshaa basaasaa ismaartii balleessuufis hojjechaa jira. Maxxansa bilisaa fi ogummaa qabuun dhufa. Appichi waa’ee

Read more

App dinqisiisaa fi barbaachisaa ta’e kanatti fayyadamu qabdu! CPU MONETOR

Cpu monetor battalumatti gahumsa bilbila keessanii fooyyessuu danda’a, kunis saffisa web browsing saffisiisuu, muuxannoo tapha fooyyessuu, baatirii keessan yeroo dheeraa akka turu gochuu, cache qulqulleessuu fi faayiloota jal’aa balleessuu of keessaa qaba.  Wantoonni keenya gurguddoon raawwii CPU fooyyessuu, Junk File Cleaner, RAM Booster, Battery Booster

Read more