Mobaayila nama bira mobile keessan irratti karaa ilaaluu dandeessan

Screen Mirroring: Appiin Mobaayila irraa gara Mobaayilaatti Screen Sharing app battalumatti mobaayila irratti iskiriinii qoodudha. Hiriyyoota bilbila android fayyadamtoota biroo waliin screen bilbila keessanii share gochuu dandeessu. Iskiriinii bilbila hiriyyaa keessanii iskiriinii bilbila android keessanii irratti arguu dandeessu. Mobile gara Mobile Fageenya irraa To’achuu Argachuu.

Read more