waan barreeffamaan jiru tokko gara dijitaalaa fi pdf tti jijjiiruu kan danda’u OCR

Teeknooloojiin ajaa’ibaa OCR (Optical Character Recognition) barreeffamoota dabtara, kitaabota, barruulee fi maddoota biroo hedduu irraa daftee dijiitaala gochuuf si dandeessisa. Kunis fayyadamtoonni Andirooyidii sanadoota barbaachisoo dijiitaala gochuu irratti hojjechuun jireenya isaanii baayyee salphisuuf baayyee salphaa taasisa. Amma, qabiyyee harkaan barreessuu hin barbaachisu. Kanaa mannaa, wanti

Read more