Akkaataa Bara 2022tti Daldala Toora Interneetii Irratti Jalqabdan

Daldala xixiqqaa gaggeessuun hawwata isaa qabaachuun isaa hin oolu, garuu qormaata mataa isaas qabatee dhufa. Dhugaan jiru garuu daldala gosa kamiyyuu jalqabuun hojii cimaadha. Gariin isaanii interneetii akka mala saffisaan badhaadhuutti kan yaadan ta’us, seera bu’uuraa daldalaa ammallee hojiirra oola. Qajeelfama kana keessatti yaada daldalaa toora interneetii baay’ee siif kennina akkasumas akkaataa daldala xixiqqaa toora interneetii irratti jalqabdan tartiibaan si qajeelchina.

Dhugaa jiru yoo ilaalle, “online” jechuun karaa daldalaa namoota waliin walqunnamsiisu qofaadha. Meeshaa humna guddaa qabu yoo ta’u, addunyaa kanarraa bakka kamirraayyuu nama kamiyyuu bira akka dhaqqabdu si dandeessisudha. Garuu ittiin daldala uumuun ammallee maamiltoota sirrii ta’an dhiyeessii sirrii ta’een walqabsiisuudha.

Namoonni lakkoofsa hin qabne kanaan dura utaalcha gara hojii abbootii qabeenyaatti godhaniiru. Akkasumas yaada daldalaa onlaayinii sirrii fi walqixxummaa dafqa baay’ee qabaachuun, atillee ni dandeessa.

1.Sarara uffata mataa keetii jalqabu Dizaayinoota tokko tokko sammuutti qabaatanii fi yeroo xiqqoo harka keessan keessa yoo qabaattan dhaabbata uffata keessan lafa irraa kaasuu dandeessu.

Yoo duraan suuqii Shopify qabaattan, Printify, Printful, ykn appii madda oomishaa kana fakkaatu fayyadamuun sarara uffata mataa keessanii qopheessuu dandeessu. Tokkoon tokkoon isaanii ofumaan suuqii keessan maxxantoota uffataafi oomishtoota uffataa waliin walqabsiisu. Akkasumas tarkaanfii adeemsa raawwii daldalaa hunda siif to’atu, bilisummaa dizaayinii fi erguuf kutaalee bal’aa sirriitti karra keessaa siif kennu.

Sarara uffataa maaliif jalqabna? Oomisha namoonni guyyaa guyyaan itti fayyadaman uumuu caalaa wanti nama quubsu hin jiru.
Akkuma suuqii Shopify keessan ijaartaniin, battalumatti gurguruu jalqabuu dandeessu. Galata appii gaaffii irratti maxxanfamuun adeemsi uffata mataa keessanii kan haala barbaadamuun hojjetame dizaayinii gochuu fi geessuu sirrii fi salphaa ta’eera.

Dizaayinoonni kee kalaqa kee gara waan dhugaa fi bu’aa argamsiisutti jijjiiruun miira dizaayinoota kee jireenyatti dhufan arguu ni jaallatta.

2. Daldala xixiqqaa dropshipping jalqabuu
Daldala mataa keetii gaggeessuuf mana kuusaa inventarii guutuu si barbaachisa jettee yaaddaa? Irra deebi’ii yaadi! Dropshipping jechuun baajata xiqqaadhaan daldala jalqabuuf karaa gaarii dha. Oomisha duraan ture dhiyeessaa tokko irraa madda argachuu fi wantoota akka paakeejii fi guutuu akka kunuunsan gochuudhaan lafa rukutuu dandeessa.

Adeemsi kun gufuulee hedduu daldala mataa keetii jalqabuuf si gufuu ta’uu danda’an akka darbitu si gargaara. Kan caalu ammoo, oomishtoota ykn dhiyeessaa biratti ajaja guddaa erga kennitanii booda balaa oomisha keessaniif gabaan akka hin jirre baruu danda’u ni dhabamsiisa.

Maaliif dropshipping filattan?
Oomishaalee bakka qabatamaatti kuufachuun si hin barbaachisu, jechuunis maallaqni kee inventarii keessatti hin hidhamu jechuudha. Balaan maallaqaa dursee kaffalamu xiqqaadha.

Yeroo bittaa raawwatamu hunda qaama sadaffaa biratti ajaja kennita, isaanis adeemsa hafe siif to’atu. Wantoota akka inventarii hordofuu ykn paakeejii poostaa erguu wajjin wal’aansoo qabachuu waan hin qabneef, dropshipping abbootii qabeenyaa guddachaa jiraniif mataa dhukkubbii baay’ee ta’uu danda’u dhabamsiisa.

Kuusaa hin qabu jechuun bakka kamirraayyuu daldala kee gaggeessuu dandeessa jechuudha. Kutaa jireenyaa keessanis ta’e kaaffee karaa gadiitti argamu, eessaa akka hojjechuu barbaaddu murteessita.

3.Koorsii toora interneetii irratti kennamu barsiisi
Koorsii onlaayinii barsiisuun yaada daldalaa invastimantii xiqqaa qabuu fi galii dadhaboo maddisiisuudha. Wanti ati gochuu qabdu viidiyoo walkthrough dhimma ati beektu ibsu walitti qabdee booda marsariitii dhuunfaa kee irratti keessummeessuu qofa.

Dursee carraaqqii kan barbaadu ta’us, yoo barnoota viidiyoo beekamaa, gatii guddaa qabu dizaayinii gochuu dandeesse, namoonni koorsii kee irratti galmaa’uu isaanii itti fufanii waan jiraniif, itti fufiinsaan maallaqa argatta.

Koorsii jalqabaa toora interneetii irratti uumuu jalqabuuf, mata duree ati sirriitti beektu tokko sammuutti baafadhu, akkamitti akka jalqabarraa nama tokko barsiisuu dandeessu. Kun jecha jechaatti waanuma fedhe ta’uu danda’a-oomisha muuziqaa, gabaa miidiyaa hawaasaa, misooma weeb, ati maqaa itti moggaafta.

Itti aansuudhaan, appii screencasting, akka ScreenFlow, qabachuun iskiriinii fi sagalee keessan waraabuu barbaadda, yeroo barattoota keessan barnoota keessan keessa deemtan. ScreenFlow akkasumas viidiyoo gulaaluu kan of keessaa qabu yoo ta’u, viidiyoo keessan hunda waltajjii tokko irratti akka waraabdanii fi murtan isin dandeessisa.

 • Maaliif koorsii onlaayinii barsiisuu? Koorsii onlaayiniitiin jecha jechaatti kaa’uu fi dagachuu dandeessa. Guyyoota ykn torban muraasa fudhadhu, walxaxiinsa ati kaayyeffatte irratti hundaa’uun, koorsii toora interneetii ijaaruuf, torban hedduudhaaf faayidaa isaa haamaa jiraachuu dandeessa.
 • Beekumsa sana duruu qabda, qooduu qofa si barbaachisa. Waan duraan ogeessa taate barsiisuu irratti xiyyeeffadhu kan hafe uumamaan dhufa, appii iOS ijaaruu, baajata ji’a ji’aan uumuu, ykn duula beeksisa Facebook gaggeessuu haa ta’u.
 • Ogummaa haaraa nama barsiisuun badhaasa mataa isaati. Koorsii onlaayinii barsiisuudhaan maallaqni argamuun isaa hin oolu, namoota biroo gargaaruun yeroo hunda mataan isaa muuxannoo quubsaa dha.

Akkaataa daldala onlaayinii itti jalqabdan gaaffii qabduu? Comment armaan gadiitiin nuuf ibsaa.

2 thoughts on “Akkaataa Bara 2022tti Daldala Toora Interneetii Irratti Jalqabdan

 • July 10, 2022 at 12:35 pm
  Permalink

  Bro yadaa garii kastaan anii akaa fakaynatii barnotaa online iratii kanuu barbadaa fkn anii ijolumaa kotiin barsisumaan jaladhaa garuu akaa charaa afaan alagattiin baradee akasumaa egaan gudadess filed naratii fiyameen wagaa sadett hojaderaa amaa saniss dabee karaan goruu walalee amaa kitabaa dhubisaa off ijaraa jiraa akasumaa obolesaa yadaa heduu sighafachuu barbadaa yoo nagargaruu dandayesaa tahee lakofsaa kanaan naff bilbillii +251904267186

  Reply
 • July 12, 2022 at 8:35 pm
  Permalink

  Kun wan bareddadha

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *