Video editor kinemaster pro kan qarshiin bitamu tolaan gadi bufaadha

yeroo amma kanaa video edit gochuuf system bayyee jira namoonni hedduun video ediiti gochuuf computer fayyadamuu isaan kan immoo Appiiwwan adda addaa gargaramuun bilbila irratti edit godhuu garuu sun yeroo heddu kan nama jala gubuuf hojii garii ta’ee dafnee xumuruuf ykn hojechuuf danuu namaa danqaa.

Kanaaf bilbila kenya iratti karaa salphaan video barbaanne akka fedha kenyaatti edit gochuu kan nu dandeessisu App kinemaster fayyaduu qabduu Sababni isa appiin kun nama sirriitti itti fayyadameefi hojiiwwan ajaa’iba ta’an hedduu dalaguu ni danda’a. Appiin kinemaster jedhamu kun gosa hedduu jira haa ta’uyyu malee ORIGINAL isaa tokko qofa Appiin kun FREE kan ta’ee playstore irratti ni argama garuu rakkoon isa watermark ykn milkiita ofiirra qaba kana jechuun yero video edit gonne kanee EXPORT gonnu Kinemasteriin fayyadamne akka edit gonne namni nurratti ni beeka.

Mareen eega har’a wantin isiniif qabadhee dhufee KINEMASTER PRO kan qarshiin bitamu video hanga 4K ti edit kan isiniif godhuu sirriitti bilbila nama hunda irratii kan dalaguu wanta hunda kan offkessati qabate isiniif fidee dhufeera kanaafu rakkoo tokko malee silkii kessan irratti gadii bufachuu ni dandeessuun isiniin jedha.

wantoota inni of kessa qabuu ykn hojiiwwan inni isiniif hojechuu danda’u isan armaan gadiitti!

Features of KineMaster

  • Edit Videos in 4K 2021
  • Multi-Layer Video Editing
  • 3D Effects and Transitions
  • Chroma Key
  • No Ads.
  • NO Watermark
  • All Premium Features Unlocked

kanaa qofaa mitti wantoota bayyee off kessa qaba video kessa akka garitti Bilbila keessanin editti gochuuf App kana dirqama fayyadamuu qabdu jedheen yadaa waggoota 3 oliif Appi kanatti rakkoo tokkoo malee itti fayyadameen jira waa heddus ittiin dalagarra kana itti fayyadama.

5 thoughts on “Video editor kinemaster pro kan qarshiin bitamu tolaan gadi bufaadha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *