BORSAAN DIJITAALAA MAAL AKKA TA’E BEEKTUU?

Borsaa dijitaalaa kan jedhaman online qarshii keenya kan keessatti kuufannu jechuudha.

Borsaan dijitaalaa kun gosoota hedduutu jiru akkasuma faayidaaniillee wal irraa adda adda. Kan irratti hundaa’uu fi hojjetu yoo internet jiraate qofa. Mobaayila keenya irraas tahu komputera nuti dhimma itti baanu sun internet qabaachuu kan qabuudha. Off line kan hojjetu miti jechuudha. Digital wallet kan jennu kun faayidaa hedduu nii qabaatu. Haa ilaallu

FAAYIDAA BORSAA DIJITAALAA

Borsaan dijitaalaa faayidaalee hedduu nii qabu. Ammuma irraa kaasnee yoo ilaalle Bitcoin wallet haa fudhannu. Bitcoin uti kiisii keenyatti kan baannuu fi harkaan qabamu akka hin taane nii beekna. Kanaaf ammo bitcoin kan baatu borsaa (wallet) mataa isaa nii qaba. isaan kunis gosa hedduutu jiru. Bakkaa bakkatti gaafa sochoonu, biyya alaa gaafa deemnu borsaa dijitaalaa keenya qofa keessatti kan kuufannee deemnuudha. Sun hattuun kan hin hanne balaa biraatiif  kan hin saaxilamneedha. Akkasuma wal’aansoo bank waliin osoo hin deemnee ofii keenyaa qarshii miliyoonaan lakkaawamu bilbila keenya qofaan birsaa dijitaalaa keessatti kan qabannee adeemnuudha. Kun yeroo keenya nii qusata, hin hatamu, baachuutti kan nama hin rakkinsee fi faayidaalee kanaa olii kan nuf kennuudha. Biyyoota guddatan deemnee bilbila keenya qofaan wallet keenya irraa maashinitti jijiirree salphaatti dandiirra osoo deemnu kan jijjiirrataa deemnuudha. 

Guddina diinagdee fi biyyaa kan nutti dhufaa jiru kana keesatti kan eegamu gara buufata xayyaaraa gaafa deemnu qarshii baannee deemnee tikeetis kutachuuf nun barbaachisu. Tikeet kutachuuf qarshi kiisii keenyatti baattannnee deemuu nun barbaachisu. Keessumaa bitcoin wallet keenya irraa qabna taanan bakkuma tiket xayyaara kunnu sanatti bilbila keenyaan haga tiketiif barbaachisuu dabarsinee deemuudha. Kun ammo daqiiqaa kan hin guunne keessatti taha. Kana booda kaffaltiin tikeettii xayyaaraa qarshii dijitaalatti akka ol guddatu odeeffannoon kennamaa jira. 

BORSAAN DIJITAALAA EESSA IRRAA TOLFAMA?

Akkuma beeknu borsaan dijitaalaa gosoota hedduutu jiru. Isaan keessaa fakkeenyaaf borsaa crypto currency qofa haa ilaallu. Borsaan crypto currency baatu dhibbaan kan lakkaawamaniidha. Dursee kan addunyaan itti dhimma bahaa jiru Blockchain kan jedhamuudha. Blockchain irratti qarshii keenya kan bitcoin kan kuufannuudha. Akkasuma bituu fi  gurgurufis achuma irratti kan wal jijjiiruudhas. Blockchain tekinoloojii ammayyaa tahee Bitcoin bituu fi gurguruufis kan saffisa guddaa qabuudha. Salphaatti attuudhaan akka hin hatamneef maloota tekinoloojjii adda addaa fayyadamuudha. Egaa cryptocurency kan keessatti kuufannu borsaan dijitaalaa tokko Blockchain irraa kan hojjetamuudha. Kanaaf blockchain akkuma galmoofnee kaasee dijit borsaan keenya ittiin beekamu nuuf kammutu jira.

Sana kan beeknu yeroo bitcoin send or receive goonuudha. Blockchain irra boorsaa dijitaalaa tolfachuun tola kaffaltii hin qabu. Borsaa dijitaalaa kan crypto kan ittiin beekamu dijitii dheeraa kan qabu yeroo namni qarshii nuuf ergu nu gaafatu kan laannuufiidha. Sammuu keenyaan qabannee waan yaadannuu fi akkasitti yaadaan ken beektu miti kana yoo goone dogoggora guddaatu uumamee qarshiis dhabuu dadeenya kan nuti dhimma baanu “ coppy fi Paste” qofa. Kun qabiyyee borsaa dijitaalaa kan crypto yommuu tahu kanneen akka paypal gaafa deemnu, paypal’n borsaa mataa isaa danda’e nii qaba kan irratti kuufamu jechuudha. Qarshii namaaf erguufis fudhachuufis waanti nuti gaafatamnu garuu “Email” ittiin paypal galmoofne sanaadha. Kanaaf email keenyaanis boorsa keenya dijitaalaa kan paypal sana jechuu dandeenya. bifa salphaatin borsaa dijitaalaa kan jedhaman kana fakkaatu

Asirratti waan hubachuu qabnu borsaan dijitaalaa hattuudhaan hin cabnee fi  hin hatamne kan jennu yeroo ergamuu fi fudhatamu sanaadha garuu account keenya kara device qabnuun hack gochuun nii danda’ama. Kana ooluuf ammo maloota hedduutu jiru. Inni duraa account keenya bilbilaa fi email keenyatti hiinee yeroo gara account keenya sana seennu code akka nuuf erguu fi iyyama keenyaan akka banamu qofa gochuudha. Fakkeenyaaf blockchain gaafa seentanii qarshii keessan ilaalta, namaaf erguufis jettan yeroo isin seenuuf cuqaastan email kee deemii confirm godhi jedhee akka ajajuuf email keenya waliin walitti hiina kanaan hattoota internet irraa of baraaruu dandeenya jechuudha. 

Borsaa djitaalaa kaminuu baafachuu keenyaan dursa odeeffannoo fudhachuu qabna fakkeenyaaf Blockchain irratti “Logi Address” kan jedhamuu fi “ Wallet Address” kan jedhaman adda. Wallet address keenya yoo daganne rakkoo hin qabu seenneeyyuu fudhachuu dandeenya garuu login address keenya yoo daganne rakkachuu dandeenya qarshiis dhabuu dandeenya garuu waanti godhamuu gorfamu login address keenya sana koppii goonee email irra ykn bakka yaadannu kaa’achuu qabna. Malli biraan email ittin blockchain baafanne sana deemnee yoo sakattaane argachuus dandeenya.

APP WALLPEPER BILBILA KESSANI VIDEO DHAN JIJIIRUU DANDA’U ASI BUFADHA.

DOWNLOAD

Galatoomaa! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *