Kinemaster haaraa (WATERMARK) kan hin qabne bufadhaa

Bayyeen keenya appi kana ni beekna jedheen yadaa keessattuu video yeroo bayyee namoonni edit gootan ni beektu kaneen youtubera tatan immoo yeroo yerootti update gocha akka jirtan abdii guddaan qaba.!

Wanti haaraan kinemaster fidee jiru malii? Kinemaster wantoota hedduu fide jira garuu isan keessa tokko kan ta’e Magic Remover dha kan inni isiin gargaruus video gosa kamiyyuu salphaa green screen osoo hin fayyadamiin dugda duuba isa jijiruuf isin gargaraa! Kanaaf akka keessan durii green screen fayyadamuun hkn barbachisu sababiin isaas yeroo isin system kanatti fayyadamtan object kan ta’e offiin beekee background isa remove waan godhuuf!

Namoonni hojii youtube hojechaa jirtan hundi kinemaster kana ni barbaaduu jedheen yadan ykn kan youtubera ta’uuf yadaa jirtan sabaabni isa kinemaster dirqama isin barbaachisa waan ta’eef waantin akkas jedhef immoo sababoota hedduu wanaan qabuuf jecha! Sababni koos isaan kana

1. Hojii gurguddaa ta’an kan computer irratti qofa dalagamuu danda’an hedduu isa salphaatti bilbila keenya irratti bakka barbaadne teenyee hojechuu akka dandeenyu kan gochuu danda’udha!

2.Vidiyoo keenya dugda duuba isa salphaatti jijiruuf nuu dandeesisa!

3.Video barbaadne kamiyyuu hanga 4k ti edit gochuu fi export gochuudhaan iddoo barbaannetti gadhiisuuf kan dandeenyuudha!

4.Suuraa gara vidiyoo ti jijiruu fi walitti makuun gara tokkotti fidu nu dandeessisa dabalatas wantoota hedduu itti dadaabaluu ni dandeenya effect garagaraa jedhu kiyya!

5.video iddo adda addaa irra finnee bakka tokkotti edit gochuudhaan voice over record irratti godhuus nu dnadeessisa maal kana qofarre waan hedduudha hojiin isa Kanaaf tora website keenya irraa bufadha itti fayyadama isiniin jennaa!

video kana dawadha isin faayada

The recently-updated video editing app KineMaster released the Magic Remover tool for its more than 42 million monthly active users around the globe. Magic Remover cleanly and completely removes backgrounds around people in images and video layers with just a tap!

The Magic Remover is a game changer for editors! Prior to the new updated version, KineMaster already included a Chroma Key tool to remove solid color backgrounds. Other apps make it difficult to remove an image or video clip’s background, but in KineMaster the solution is easy! It doesn’t require time or special equipment to achieve, just one tap of the Magic Remover.

KineMaster works hard to increase the capability of its users to achieve astonishing results in their videos. Magic Remover brings new ease of use and power to the video editing process, making everyone a master editor.

future of kinemaster✅

• Download and re-edit projects from the Get Projects menu (NEW!)
• Import and export project files (NEW!)
• Tools to cut, splice, and crop your videos
• Combine and edit videos, images, stickers, special effects, text, and more
• Add music, voiceovers, sound effects, and voice changers
• More than 2,500 downloadable transitions, effects, videos & images, stickers, fonts, and animations from the KineMaster Asset Store
• Create amazing visual effects by reversing, speeding up, adding slow-mo, and applying blending modes
• Use color filters and color adjustments to make your video stand out
• Color adjustment tools to correct and enhance videos and images
• EQ presets, ducking, and volume envelope tools for immersive audio
• Keyframe animation tool to add motion to layers
• Save your video in 4K 2160p at 30FPS
• Share on YouTube, TikTok, Facebook Feed and Stories, Instagram Feed, Reels, Stories, and

4 thoughts on “Kinemaster haaraa (WATERMARK) kan hin qabne bufadhaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *