App 2 kan online irraa bitcoin ittiin argatan

Yoo addunyaa Bitcoin investing keessa seenuuf barbaaddan, karaaleen itti hojjechuu dandeessan muraasni jiru.

Karaan jalqabaa fi salphaan Bitcoin bitachuudha, garuu sun yoo nama jalqabaa taate baay’ee qaala’aa fi balaa qabaachuu danda’a. Karaan biraa immoo qotuudha. Garuu kunis mala baayyee qaalii ta’a.

Malli dhumaa marsariitiiwwan badhaasa onlaayinii fi/ykn appii bitcoin keessatti kaffalan irratti hirmaachuudha. Yoo maallaqa kamiyyuu baasuuf fedhii hin qabdu ta’e, inni lammaffaan filannoo kee isa gaarii dha.

Akkasumas yoo karaa mijataa barbaaddan, appii mobaayilaa marsariitii osoo hin taane bitcoin kaffalan fayyadamuu filachuu dandeessu. Haala kanaan, kompiitara kee fuuldura yoo hin jiraannellee ammallee haala mijataa argachuu dandeessa.

Kanaafuu, gaaffiin amma jiru, apps kam fayyadamuu qabdu? Qajeelfamni kun BTC bilisaan argachuuf appii bitcoin hunda caalu isiniif agarsiisa.

Wanti isin gochuu qabdan appilikeeshiniiwwan kamtu filannoo keessaniif akka mijatu filachuu fi buufachuu qofa. Ani ibsa gabaabaa appii kanaa nan dabala, akka salphaatti isa kamtu fedhii keessaniif akka mijatu madaaluu dandeessu.

#1– Cointiply

Cointiply irra caalaa marsariitii GPT kan ta’ee fi app waan qabuuf meeshaa moobaayilaa irrattis fayyadamuu ni danda’a. Cointiply irraa argachuuf, waan yeroo baay’ee GPT sites irratti hojjettu qofa hojjetta kunis qorannoo deebii, appii buufachuu, viidiyoo ilaaluu, tapha taphachuu fi kkf dha.

Kooyntiply .
Appiin isaanii meeshaalee Andirooyidii qofaaf kan dhiyaatu ta’us. Kanaafuu, yoo fayyadamaa iOS taate, appiin isaanii siif hin ta’u. Garuu, akkuma armaan olitti ibsame, meeshaa moobaayilaa keessan irratti marsariitii seenuu dandeessan waan qabaniif itti fayyadamuu dandeessu. Kanaafuu, bakka isaa web browser mobile keessan qofa fayyadamaa.

Ulaagaa kaffaltii isaanii $5 geenyaan, qarshii Bitcoin keessan gara boorsaa kirpitoo kamiyyuu filattanitti baasuu dandeessu. Egaa, sirni kaffaltii isaaniis akkasuma mijataa dha.

#2 Bitcoin Blast

Bitcoin blast malii? Appiin kun salphaatti game falachuun kan nuuf kaffaludha waan tapha game taphataniif kan isiniif kaffaludha! App kana keessa qarshii hojjetan bafachuuf bitcoin address kan isin barbachisudha fkn gara coinbase tti dabarsu ni dandeessu.

qarshii achii keessatti dalagdan point dhan kan isiniif lakka’udha point sana walitti qabdaniiitu kan withdraw gootan yeroo jalqaba seentan bonus isiniif ni kenna free! Kanaaf yoo fedhii isa qabdu ta’e buufadha bakka install jedhu tuqati.

Earn Bitcoin and have fun playing this addicting puzzle game!

*BE ADVISED: It takes a long time to earn enough Bling Points to cash out for a meaningful amount of Bitcoin. Most users earn an amount that is only worth a fraction of one cent (USD).*

Have fun playing Bitcoin Blast and cash out REAL Bitcoin!

Not only is this match-three mobile game fun to play, you will get rewarded with Bling Points that can be exchanged for Bitcoin. The amount you receive will be very small, but the more you play, the more you will earn!

The only requirement is that you register and login before playing. No tricks or hoops to jump through to receive your Bitcoin – just download, register and start playing to start earning Bling Points right away that you can convert to Bitcoin. To convert your Bling Points for Bitcoin, you will need to create a free Coinbase.com account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *