App dugda duubaan vidiyoo isiniif waraabu

isinirratti hin beekin salphaatti video akka wanta bilbila keessan cufamee jirutti waraabuu kan isin dandeessu app ajaa’iba kana buufadha appiin kun background dhan kan dalagudha kana jechuun immoo yoo bilbilli keessan screen off ta’es dhisees ni dalaga jechudha namni kan biraan silkii keessan ilaalu isin irratti hin beeku kanaaf itti fayyadamaa.

Appiin kun background video recorder jedhama Link isa bakka App as tuqaa bufadha jedhu dhuma barruulee kanatti ni argatu馃檹

background video recorder (BVR) kaameeraa appii yoo ta’u, akka idileetti viidiyoo dursee kaameeraa duubaa keessatti waraabuuf si gargaarudha. Faankishiniiwwan hedduu faayidaa qaban akka waraabbii itti fufuu yeroo iskiriiniin cufame ykn waraabuuf saganteessuu. App fayyadamuu salphaa karaa gabaabaa Video Recorder (Quick Record) cuqaasuu tokkoon. Afaanota 50 ol dachaa deeggaru.

A video recorder is an app camera record in the background

background video recorder (BVR) is an app camera that normally helps you recording video in the background camera preview. With many functions useful as continue recording when screen off or schedule to recording. Easy use app by one click Video Recorder shortcut (Quick Record). Support multiple over 50 languages.

Modern & Advanced Background Video Recorder

XSCamera is a very advanced and totally free app to record videos in the background without a preview, and with this background video recorder, you can record video even when the screen is locked (off).

It is an easy-to-use background video recorder app, so you can start the hidden camera recording with one click and there are too many configurations that let you customize it to fits your needs.

The main features of XSCamera:

路 Unlimited number of records
路 Unlimited duration of recording
路 Supports all qualities: UHD, FHD, HD, SD
路 Record with or without sound
路 Record with or without flash
路 Supports Android 13
路 Can be used totally offline
路 You can set a lock screen (passcode) to protect the app
路 Check the available storage and RAM
路 Record then turn the screen off and it continues recording
路 Change the app theme so it looks like some other famous apps if someone is stalking your screen
路 Both front and back cameras
路 Different recording modes (totally hidden, mini-preview, logo-preview, progress bar preview)
路 Record when making a phone call
路 Schedule Records at specific times and dates
路 Easily manage the recorded videos
路 100% FREE with all its features
路 & More

XSCamera the background video recorder (BVR) is available in different languages, and it is 100% free without any hidden fees.
It is also a must-have tool on your device because you may need it for some serious scenarios.

Main features:
鈽 An unlimited number of video recordings.
鈽 Record with or without preview (as you config).
鈽 Support save the video recording on SD card (external SD card)
鈽 One-touch to start/stop recording.
鈽 Support video orientation
鈽 Can record during a phone call.
鈽 Turn the screen off and continue recording in background mode.
鈽 Supports front and back camera.
鈽 Full HD video (1920×1080) recording.
鈽 Easy to config duration, camera, and video quality.
鈽 Check free storage before recording.
鈽 Easy to open the folder containing recorded videos.
鈽 Protect app by passcode locks.

One thought on “App dugda duubaan vidiyoo isiniif waraabu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *