Dachaa 3 olitti qulqullina suuraa dabaluu karaa itti dandeenyu App haaraa (MintAi)

Appiin kun fayyadamtootaaf tajaajila kennuudhaaf teeknooloojii AI humna guddaa qabuu fi dandeettii shallaggii duumessaa addunyaa guutuu irratti hundaa’a. Addunyaa kanarra bakka jirtanitti tajaajila suuraa sadarkaa addunyaatti beekamu argachuuf bilbila harkaa qabaachuu qofa isin barbaachisa.

Suuraalee durii cabee, .
suuraa bilbila duriitiin kaafame, .
ykn suuraawwan qulqullina xiqqaa qaban kanneen interneetii irratti faca’an
salphaatti MintAIn suphamuu fi cuqaasuu tokko qofaan gara qulqullina olaanaatti deebisuu danda’a!
Suuraaleen haaraa kaafaman ifaan jajjaboo ta’anillee MintAI’n battalumatti suphuun ni danda’ama.

Qulqullina suuraa fooyyessuu.

  • Suuraalee durii blurry ta’an sirreessuudhaan gara HD tti jijjiiruu
  • Suuraa durii kaameraa ykn bilbila moofaadhaan kaafame akka waan bilbila haaraatiin kaafameetti fooyyessa
  • Suuraalee dullooman miidhaman ykn qulqullina xiqqaa qaban suphuun ulfina duraan qabanitti deebisuu Fayyadamaaf salphaadha.
  • Hojii dadhabsiisaa retouching gara daangaa darbeetti salphisuu, baasii barumsaa zeeroo ta’een.
  • Fakkii jalqabaa fi fakkii adeemsifame gidduutti kallattiin wal bira qabuun ifaafi ifa miti.

About mintAi App:

Amazing photo restoration effect like magic.

MintAI app is based on powerful AI technology and cloud computing capabilities around the world to provide services to users. Wherever you are in the world, you only need to have a cell phone to get world-class image processing services.
Broken old photos,
photos taken by old phones,
or low-resolution images spread on the Internet
can be easily repaired by MintAI and restored to high definition with just ONE click!
Even newly taken photos that are blurred by light can be repaired instantly with MintAI.

Image quality enhancement.
– Fix blurry old photos and convert them to HD
– Enhance old photos taken with old cameras or phones as if they were taken with new phones
– Repair damaged or low-resolution old photos and restore them to their former glory

Easy to use.
– Simplify the tedious operation of retouching to the extreme, with zero learning cost.
– Direct comparison between the original image and the processed image is clear and unambiguous.

DOWNLOAD MINT AI APP

One thought on “Dachaa 3 olitti qulqullina suuraa dabaluu karaa itti dandeenyu App haaraa (MintAi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *