Mobaayila nama bira mobile keessan irratti karaa ilaaluu dandeessan

Screen Mirroring: Appiin Mobaayila irraa gara Mobaayilaatti Screen Sharing app battalumatti mobaayila irratti iskiriinii qoodudha. Hiriyyoota bilbila android fayyadamtoota biroo waliin screen bilbila keessanii share gochuu dandeessu. Iskiriinii bilbila hiriyyaa keessanii iskiriinii bilbila android keessanii irratti arguu dandeessu.

Mobile gara Mobile Fageenya irraa To’achuu Argachuu. Mobile to Mobile Connect appii salphaa iskiriinii calaqqisiisuudha. Akkuma beektan Screen Mirroring for all TV app app beekamaa screen share gochuuf gargaarudha. Amma Mobile to mobile screen mirroring apps casting fi mirroring keessaa yaada haaraa ta’eera.

Jalqabuu kee dura fayyadamaa android isa kaanii Mobile to Mobile Mirroring App wal fakkaatu qabaachuun wal qunnamsiisuu qabda.Fayyadamaan tokko send irratti cuqaasuun inni kaan immoo receive irratti cuqaasuun Screen Share jalqabuu qaba.

Akkuma send irratti cuqaastan sana booda koodii mobile fayyadamaa isa kaanii keessa galchuuf jiru ni argattu. Iskiriinii sagalee waliinis share gochuun bilbila keessan irratti waraabuu dandeessu.
Live Mobile to Mobile Screen Sharing App waanuma fedhe qooduuf sagalee kallattiin hiriyoota keessanii fi firoota keessan waliin haasa’uu fi screen mobaayila keessanii share gochuun iskiriinii mobaayilaa irratti kallattiin dhufuuf hiriyoota keessan waliin.

Screen Mirroring mobile gara mobile video, muuziqaa, suuraa fi kkf taphachuu danda’u. Smartphone keessan irratti meeshaalee moobaayilaa biroo kamiinuu (smartphone, smart TV, laptop, tablet) bakka barbaaddanitti. Screen Mirroring App bilbila keessan salphaatti bilbila harkaa biraa waliin wal qunnamsiisuuf isin dandeessisa.

Share mobile screen to another mobile user, mirroring phone and tablet stably.

Do you want to share the mobile screen with friends? Looking for an instant Mobile Screen Sharing app.?

Screen Mirroring: Mobile to Mobile Screen Sharing app is an instant mobile screen-sharing app. You can share your phone screen with other android phone user friends. You can see your friend’s phone screen on your android phone screen. Get Mobile to Mobile Remote Control Access. Mobile to Mobile Connect is a easy screen mirroring app. As you know Screen Mirroring for all TV app is a famous app for screen sharing. Now Mobile to mobile screen mirroring is a new idea among the casting and mirroring apps.
Before you start, you need to get connected with the other android user having the same Mobile to Mobile Mirroring App.

One user has to click on send and the other on receive to get the Screen Share to start. As you click on send then you will get the code that is to be entered into the other user’s mobile. You can share the screen with voice also and record it on your phone.
Live Mobile to Mobile Screen Sharing App to share anything live voice talk with your friends and relatives and share your mobile screen to coming live on mobile screen with friends.
Screen Mirroring mobile to mobile able to play videos, music, photos, etc. on your Smartphone with any other mobile devices (smartphone, smart TV, laptop, tablet) anywhere. Screen Mirroring App allows you to easily connect your phone to another mobile phone.

Mobile to Mobile Mirroring App is very useful, easy & fast. Mirror your smartphone or tablet onto your friend’s Mobile using the Screen Mirroring App. Smart view Mirroring app is able to play videos and games also photos on your phone. Mirroring Cast movies, TV shows, and live video streams to Chromecast. Screen Mirroring app helps you for sharing phone screen and tablet screen with other mobile fast and stably. Mirror your mobile screen or media content to any Smart mobile in real-time.

Top Features of Mobile to Mobile Mirroring app:

  • Mirror your Phone to all Mobile.
    -Phone Screen share to smartphone.
  • Remote Screen control.
  • Mobile to Mobile Mirroring.
  • Photo and Video Mirroring.
  • Web video and video games.
    -Mobile Screen Mirroring with audio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *